SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GÆLDENDE FOR AFTALER INDGÅET FRA 1. Juli 2020

1. Aftalens grundlag

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (juli 2020) gælder for
alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2. Denne købsaftale er indgået mellem Sælger, der er medlem af
Maskinleverandørerne (Sælger) og en erhvervsdrivende Køber (Køber).

1.3. Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse
senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke senere end ved
levering.

1.4. Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge
parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen
gå forud for ordrebekræftelsen.

2. Priser

2.1. Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, må Sælger justere til
udligning hvis der inden levering er sket ændring af offentlige afgifter,
toldtariffer, valutakurser m.v. Belastes Køber herved med en prisstigning på
over 5% af den aftalte pris, kan Køber vælge at annullere handlen, hvis han
meddeler dette til Sælger inden for 3 dage efter, at Køber har modtaget
meddelelse om den ændrede pris.

3. Levering og risiko

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering af Sælgers
forretningsadresse.

3.2. Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til
fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes
hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers
forretningsadresse.

4. Sælgers begrænsede ansvar ved forsinkelse

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger
angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden
ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.

4.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen,
medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.

4.3. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af
aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller
andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen
skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

4.4. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000
i alt for forsinkelse pr. købsaftale.

4.5. Naturkatastofe, krig, regionale uroligheder, pandemi, leverandørsvigt eller
tilsvarende begivenhed, der umuliggør levering eller fordyrer denne med mere
end 300% for Sælger, Forsinkelse grundet force majeure giver alene Køber ret
til at hæve kontrakten, hvis det købte ikke er leveret senest 8 dage før den
pågældende Købers anvendelsessæson for det købte, mens Sælger har ret til
at annullere købet, når leveringshindringen har varet i mere end 60 dage.
Force majeure, berettiger ikke Køber til erstatning af nogen art.

5. Service, reklamation og mangler samt begrænset erstatningsansvar

5.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers
dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger samt
producentens anvisninger og specifikationer for det købte eller andre skriftlige
eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af
det købte. Køber er til enhver tid forpligtet til at sikre, at det købte anvendes i
overensstemmelse med gældende ret, herunder færdsels- og
miljølovgivningen m.v.

5.2. Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller
bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde
samt kontrollere for eventuelle mangler.

5.3. Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks
skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen.
Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage
efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber.

5.4. Ved køb af nye varer, herunder maskiner, elektriske anlæg, dæk og slanger,
skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende senest 12
måneder fra leveringsdagen, og for salg af ny reservedele senest 6 måneder
fra leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt. På sæsonmaskiner,
der leveres uden for den pågældende maskines sæson, løber fristen dog
først fra begyndelsen af den derefter indtrædende sæson.

5.5. For ny varer foretager Sælger inden for fristen på 12 måneder ombytning af
dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl.
Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber ikke har fulgt Sælgers
instruktioner, jf. pkt. 5.1., hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der
er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, hvis
reparationen er udført af andre end de af Sælger godkendte værksteder eller
hvis en af Køber foretaget modifikation medførte, at det solgte ikke længere
levede op til lovpligtige krav, certifikater eller CE-mærkning.

5.6. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Sælger
er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde,
hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efter levering fået
påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter
forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Sælger forbeholder sig
ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.

5.7. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er
Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at
foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et
forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

5.8. Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af
aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet
indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov
uagtsomhed fra Sælgers side.

5.9. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000
i alt for mangler pr. købsaftale.

5.10. Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig
løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har anerkendt
reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte
reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for Køber.

6. Brugte /ibyttetagne varer

6.1. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner og reservedele,
har Køber undersøgt det købte og Sælger har givet mulighed for at afprøve det
købte, og det købte er handlet, som det er og forefindes uden noget ansvar og
uden nogen reklamationsret, jf. dog lige nedenfor.

6.2. Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis
maskinen m.v., er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under
hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt gælder pkt. 6.1. ikke.

6.3. Køber er til enhver tid forpligtet til at sikre, at det købte anvendes i
overensstemmelse med gældende ret, herunder færdsels- og
miljølovgivningen m.v.

6.4. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i
forbindelse med mangler dog højest reklamationsret i 4 måneder efter
levering.

6.5. Køber indestår for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal,
årgang, overholdelse af gældende regler og CE-mærkning, herunder
emissionsregler, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt
aftalt.

7. Betaling

7.1. Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr.
påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt
et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.

7.3. Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på
eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier
samt eventuelle reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse med
det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke
misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning
forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.

8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

8.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling
af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.

8.2. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at
underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at tegne
fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at
dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for
betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel
forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til
forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes
til reparation af det købte.

8.3. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger
adgang til at bese det købte.

8.4. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det
købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt
det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de
nødvendige, udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.2.

8.5. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade
det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.

8.6. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger besked.

9. Produktansvar

9.1. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 2 mio. medmindre
andet er skriftligt aftalt.

9.2. Det er mellem Køber og Sælger aftalt, at Sælger aldrig kan ifalde et
videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af
produktansvarsdirektivets regler.

9.3. Sælger er kun ansvarlig for skade, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.

9.4. Uanset pkt. 9.1 – 9.3. er Sælger dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for
indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v.,
medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra
Sælgers side.

9.5. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers
brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing
eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at
skadesløsholde Sælger i det omfang, ansvaret går ud over de anførte
grænser i pkt. 9.1.- 9.4.

9.6. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum,
som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.

10. Persondata

10.1 I forbindelse med denne handel har Sælger af Køber modtaget persondata
fra Køber, som Sælger har registreret som led i denne aftale. Mht.
oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken
på Sælgers hjemmeside.

10.2 I tilfælde af køb af maskiner eller udstyr med GPS-funktion og
registreringsfunktioner kan ske behandling af Købers/brugers persondata
(typisk navn på køber, Købers maskines ID-nr. og timetal, tidspunkt og
geografisk placering), som led i udførelsen af funktionen, og Køber
samtykker hermed til, at Købers persondata i nødvendigt omfang
behandles som led i funktionen og at Køber har sørget for at evt. brugeres
data lovligt kan indsamles og behandles. Behandlingsstedet fremgår af
instruktionsbog mv. og kan være udenfor EU.

10.3 I tilfælde af oprettelse af garanti og/eller reklamations- eller garantisag kan
ske overførsel af Købers persondata (typisk Købers navn, købstidspunkt
og maskinens ID-nr.) i nødvendigt omfang til importør eller producent, der
kan være beliggende udenfor EU.

10.4 Køber kan til enhver tid trække samtykket tilbage, men i så fald må GPS-udstyr ikke anvendes og/eller evt. garanti kan bortfalde helt eller delvist.

11. Tvister
11.1 Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret (ekskl.
CISG) ved søgsmål ved retten i Sælgers retskreds.